แผนงาน / โครงการ

แผนงาน / โครงการ โรงเรียนสะนอพิทยาคม  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
ปีงบประมาณ  2555
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
การก่อสร้างอาคารจริยธรรม (อาคารละหมาด)
ตุลาคม 54 – กันยายน 55

อัดนาน    กาแบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ตุลาคม 54 – กันยายน 55

อิบราเฮง     เจะและ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียนและการรับนักเรียน
ตุลาคม 54 – กันยายน  55

มารีนา   หะยีอาแว
การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และปัจฉิมนิเทศ
ตุลาคม 54 – กันยายน  55

มารีนา   หะยีอาแว
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตุลาคม 54 – กันยายน 55

ฮับเซาะ    ดาโอะ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
ตุลาคม 54 – กันยายน 55

สุรยาณี    และแย
จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ
ตุลาคม 54 – กันยายน 55

ประวีณา  เด่นอุดม
จัดกิจกรรมวันเด็ก
3 – 16  มกราคม  2555

รุสลี  แวหะยี

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
จัดระบบประกันคุณภาพภายใน
ตุลาคม 54 – กันยายน 55

นิตยา  อนุวัฒนวงค์
การนิเทศภายใน
ตุลาคม 54 – กันยายน 55

มะรอนี  กาหลง 
พัฒนาทักษะทางวิชาการ
ตุลาคม 54 – กันยายน 55

มะรอนี  กาหลง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาบุคลากร
ตุลาคม  54  -  กันยายน  55

กอเซ็ง  ดาโอะ
ส่งเสริมบำรุงขวัญและกำลังใจบุคลากร
ตุลาคม  54  -  กันยายน  55

อาซีซะ  แวกะจิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ตุลาคม 54 กันยายน 55

กอเซ็ง     ดาโอะ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ตุลาคม 54 กันยายน 55

กอเซ็ง     ดาโอะ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์       
ตุลาคม  54  -  กันยายน  55

วิซาน่า  จารง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย
ตุลาคม 54 กันยายน 55

ประวีณา  เด่นอุดม


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
We share Asean
พฤศจิกายน 54 – มีนาคม  55

รุสลี  แวหะยี
English is every where
ธันวาคม 2554

นูรัยณา  ลอเด็ง
Welcome to Asean 2015
มกราคม 2555

นูรัยณา  ลอเด็ง


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมอิสลามศึกษา
ตุลาคม 54  -  กันยายน  55

รอฮานา  ตือปิงหม๊ะ
พัฒนาทักษะทางสังคมศึกษา
ตุลาคม 54  -  กันยายน  55

นิตยา  อนุวัฒนวงค์


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
แข่งขันกีฬานักเรียน
ตุลาคม 54 กันยายน 55

สุรยาณี    และแย


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา


ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
พัฒนาทักษะด้านศิลปะและดนตรี 
ตุลาคม 54 กันยายน 55

มาเรียนี    ลอดิง


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี


ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตุลาคม  54 -  กันยายน  55

ฮับเซาะ    ดาโอะ 
เศรษฐกิจพอเพียง
ตุลาคม  54 -  กันยายน  55

อัดนาน    กาแบ